ONLINE REZERVACIJE I RASPOLOŽIVOST

ONLINE REZERVACIJE I RASPOLOŽIVOST

TREBATE POMOĆ?

Kažite nam vaše želje i iskustvo i naš tim će vam poslati najbolju ponudu.

MAIL: ayc@ayc.hr

CJENIK MARINA PUNTICA (361,0 KB)


OPĆI UVJETI POSLOVANJA - MARINA PUNTICA, MEDULIN (364,4 KB)


OPĆI UVJETI POSLOVANJA LUKE NAUTIČKOG TURIZMA - MARINA PUNTICA-MEDULIN I UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Odredbe ovih Općih uvjeta odnose se na sve korisnike usluga Marine Puntica (u daljnjem tekstu Marina), vlasnike plovila, osobe koje je vlasnik ovlastio koristiti plovilo, posadu i ostale osobe koje je vlasnik ovlastio da na plovilu borave, korisnike vezova za tranzitna plovila.

Članak 2.

Vlasnici plovila koji imaju vez u Marini, posade i ostale osobe koje su ovlaštene boraviti na plovilima, tj. svi korisnici usluga Marine dužni su pridržavati se ovih Općih uvjeta poslovanja te važećeg Pravilnika o redu u luci Marine Puntica. Zbog nepridržavanja navedenih akata, Marina može uskratiti davanje usluga, osobito korištenje veza, odnosno može otkazati vez koji je dan na korištenje, a ovlaštena je nametnuti i navedenim aktima predviđene sankcije.

Članak 3.

Nije dozvoljeno, bez odobrenja Adriatic yacht charter d.o.o vršiti radove na prostoru Marine od strane drugih firmi ili osoba koje nemaju važeći ugovor. Svi zahtjevi i upiti za servisne radove podnose se i realiziraju isključivo preko recepcije Marine.

Članak 4.

Vlasnici ili od vlasnika ovlašteni korisnici plovila koji se nalaze na vezu u Marini dužni su čuvati plovilo i njegovu opremu pažnjom dobrog domaćina te su dužni opremiti plovilo kvalitetnim i odgovarajućim konopima za privez i bokobranima, za svo vrijeme boravka plovila u Marini. Nadalje, dužni su pridržavati se svih važećih propisa u pogledu boravka i plovidbe u granicama obalnog mora Republike Hrvatske. U slučaju da plovilo nije opremljeno odgovarajućim konopima za privez Marina može plovilo opremiti kvalitetnim konopima na račun vlasnika odnosno ovlaštenog korisnika plovila, bez prethodne obavijesti. Sva plovila koja uplovljavaju u krug Marine moraju imati sve potrebne svjedodžbe o plovidbenosti i biti održavana u plovidbenom stanju sukladno važećim propisima, a dok su u plovidbi, njima mora upravljati osposobljena osoba s važećom svjedodžbom, te dovoljan broj kvalificirane i licencirane posade sukladno propisima, u suprotnom Marina za njih ne preuzima nikakvu odgovornost, a može im i odbiti pristup.

Članak 5.

Ukoliko bilo koji od korisnika usluga Marine uzrokuje štetu Marini ili drugim korisnicima usluga Marine, dužan je štetu nadoknaditi u cijelosti sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Vlasnik plovila, odnosno od vlasnika ovlašteni korisnik plovila odgovoran je za štetu na imovini Marine, plovilima, vozilima, prikolicama, opremi i drugoj imovini trećih osoba koja se nalazi u krugu Marine, za štetu uslijed ozljede ili smrti treće osobe, te za štetu uslijed onečišćenja okoliša, a koju je prouzrokovala posada plovila ili druge osobe koje su ovlaštene boraviti na plovilu, ili koja je nastala kao posljedica nekog nedostatka na plovilu ili brodskoj opremi ili kao posljedica lošeg održavanja plovila ili opreme. Ukoliko bi Marina u vezi s tako nastalom štetom snosila bilo kakve troškove, ukljućujući i pravne troškove, ili ako bi bila u obvezi isplatiti bilo kakve iznose odštete trećim osobama, odgovorni vlasnik plovila, a podredno i od vlasnika ovlašteni korisnik plovila, u obvezi su Marinu obeštetiti u cijelosti. Vlasnik plovila dužan je obeštetiti Marinu za svaku štetu koju on odnosno njegova vozila ili plovila, posada, opunomoćenici, posjetitelji i gosti nanesu bilo kojem objektu ili opremi u vlasništvu Marine ili treće strane, a koji se nalazi unutar područja pod ingerencijom Marine.

Članak 6.

Marina jamči da zadovoljava sve standarde propisane važećim propisima Repubike Hrvatske te da pažnjom dobrog gospodarstvenika i u skladu s pravilima struke održava uredno i u dobrom stanju luku, svu njenu infrastrukturu, građevinske objekte, postrojenja i drugu lučku opremu.

Članak 7.

Sve usluge Marine naplaćuju se prema cjeniku važećem u trenutku kada se predmetna usluga pruža korisniku.

Članak 8.

Marina u okviru svoje djelatnosti, osobito obveza utvrđenih ovim Općim uvjetima poslovanja, odgovara za štetu samo ako je šteta nastala kao posljedica propusta dužne pažnje od strane Marine, odnosno njenih djelatnika. Marina ni u kojem slučaju ne odgovara za štete: 
-s osnova gubitka zarade, vremena zakašnjenja korištenja godišnjih odmora isl.; -na opremi ili nestanak opreme plovila, ako ona nije bila zaključana u zatvorenom prostoru ili je nestala bez obijanja; 
-na opremi plovila na stalnomvezu koja nije upisana u listu inventara; 
-uslijed gubitka ili oštećenja osobnih stvari korisnika vezova, posade ili drugih osoba koje su ovlaštene boravitina plovilima koja se nalaze u Marini; 
-uslijed gubitkaili oštećenja umjetničkih slika i predmeta od plemenitih metala, novca, vrijednosnih papira i sl.; nestanak dalekozora,fotoaparata,radioaparata, TV prijemnika i drugih tehničkih aparata na plovilu; 
-troškove nastale radi uklanjanja podrtine; 
-troškove proizašle iz nepridržavanja carinskih,lučkih idrugih upravnih propisa; 
-gubitak bokobrana, sidara,konopa,z-pogona, propelera i druge opreme koja se može demontirati s plovila bez obijanja; 
-štete koje se mogu svesti na uobičajeno trošenje; 
-štete na parkiranim automobilima,motorima ili ostalim cestovnim prijevoznim sredstvima; 
-štete za vrijeme dok je plovilo bilo pod nadzorom korisnika veza ili druge po njemu ovlaštene osobe; 
-štete nastale djelovanjem više sile(uslijed rata,ratusličnih događaja,štrajka,građanskih nemira, političkih rizika,terorizma isličnih događaja); 
-štete nastale kao posljedica zlonamjernog postupka,ili nepažnje korisnika veza,posade ili drugih osoba ovlaštenih da borave na plovilima u Marini; 
-štete uslijed krivog ili nestručnog postupka od strane vlasnika broda, posade ili drugih osoba na brodu, zbog neodržavanja,zapuštenosti ili dotrajalosti plovila ili opreme; 
-štete kao posljedica skrivene mane ili tehničke neispravnosti plovila ili opreme; 
-štete zbog neispravne električne ili vodovodne instalacije na plovilu ili između plovila ipriključkana gatu; 
-štete kao posljedica pucanja privezne užadi koja pripada plovilu; 
-štete od glodavaca; 
-štete kao posljedica sudara s drugim plovilom; 
-štete uslijed nepridržavanja,od strane korisnika veza,odnosno posade ili osoba ovlaštenih da koriste plovilo Pravilnika o redu u luci Marine; 
-štete uslijed tjelesne ozljede ili smrti korisnika vezova, posade ili osoba koje su ovlaštene boraviti na plovilima, Marini, Marina ne odgovara za namjerne štetne radnje trećih osoba, uključujući i krađu plovila ili opreme ili druge imovine koja se nalazi na prostoru Marine, osim ako se ne dokaže da je do takve štete došlo uslijed propusta dužne pažnje na strani Marine ili njenih djelatnika.

Članak 9.

Marina odgovara za štete za koje je odgovorna po osnovi zakonske odgovornosti, tj. za štete koje prouzroče djelatnici Marine, a za koje bi prema sudskoj presudi bila odgovorna Marina. Marina ima ugovoreno osiguranje odgovornosti vlasnika luke nautičkog turizma prema trećim osobama. Ovim osiguranjem pokrivaju se štete za koje je, osobi koja je sklopila ugovor o korištenju usluga luke nautičkog turizma ili trećim osobama, odgovorna luka nautičkog turizma. Marina ne odgovara za štetu i druge posljedice koje nastaju zbog nepridržavanja ovih Uvjeta poslovanja te Pravilnika o redu u luci Marine.

II. STALNI VEZ U MARINI Ugovor o korištenju stalnog veza

Članak 10.

Predmet Ugovora o korištenju stalnog veza je usluga korištenja stalnog veza u Marini i to u moru ili na kopnu, za razdoblje od najmanje mjesec dana. Smatra se da je pružena usluga korištenja stalnog veza, ako je za plovilo potpisan Ugovor o korištenju stalnog veza u pisanoj formi, između Marine i vlasnika plovila, odnosno druge osobe koja uživa pravo na posjed plovila (u daljnjem tekstu Korisnik veza). Marina određuje stalni vez za pojedino plovilo sukladno Pravilniku o redu u luci Marine i svom planu vezova. Marina je ovlaštena po potrebi, prema svojoj samostalnoj procjeni, premjestiti plovilo za koje je zaključen Ugovor o korištenju stalnog veza na drugi vez unutar Marine za što joj nije potrebno posebno odobrenje Korisnika veza, ali će o navedenoj promjeni veza korisnika pravovremeno obavijestiti. Promjena veza unutar Marine tijekom trajanja Ugovora nema utjecaja na odgovornost Marine. Uz potpisani Ugovor o korištenju stalnog veza, Korisnik veza dužan je Marini predati kopiju dokumenta kojim dokazuje vlasništvo ili drugi naslov koji ga ovlašćuje na posjed plovila, plovidbenu dozvolu za plovilo (tj. odgovarajući dokument koji omogućuje isplovljenje sukladno propisima RH), kopiju police osiguranja za plovilo, kopiju putovnice ili osobne iskaznice fizičke osobe korisnika veza odnosno fizičke osobe koja korisnika zastupa, ključeve plovila te uredno ispunjenu listu inventara i zahtjev za smještaj plovila pod carinski nadzor (odnosi se na plovila izvan EU). Smatra se da je plovilo pod nadzorom Marine kad je plovilo privezano na vez i kad joj je Korisnik veza predao dokumentaciju navedenu u prethodnom stavku ovog članka i ključeve plovila. Kad Korisnik veza ili od njega ovlaštena osoba preuzme dokumente koji omogućuju isplovljenje ili ključ plovila, smatra se da je ta osoba preuzela puni nadzor nad plovilom, a Marina se od tog trenutka oslobađa svake odgovornosti, bez obzira je li plovilo u luci ili je u plovidbi. Ukoliko Korisnik veza ili bilo koja druga osoba koja ima pristanak Korisnika da preuzme plovilo u Marini bez podizanja dokumentacije i ključa i bez prethodnog obavještavanja Marine, to čini na vlastitu odgovornost, a Marina se oslobađa svake odgovornosti, bez obzira je li plovilo u luci ili je u plovidbi. U opisanom slučaju smatra se da je Korisnik veza ili osoba koja ima pristanak Korisnika preuzela plovilo u Marini od trenutka kada je ta osoba ušla u prostor Marine. U smislu ove odredbe, smatra se da pristanak Korisnika veza ima svaka osoba koja je s kodiranom karticom Korisnika veza ušla u prostor Marine, kao i svaka osoba koja ima ključeve plovila. Nadalje, također se smatra da je plovilo preuzeto ukoliko se prilikom dnevnog nadzora od strane djelatnika Marine ili na neki drugi način utvrdi da je Korisnik veza ili bilo koja druga osoba koja ima pristanak Korisnika u vrijeme nastanka štetnog događaja boravio na plovilu. Marina se posebno oslobađa svake odgovornosti ukoliko se predmetnim plovilo vrši bilo kakva gospodarska djelatnost, posebno djelatnost iznajmljivanja (charter).

Obveze Marine

Članak 11.

Ugovorom o korištenju stalnog veza, Marina se Korisniku veza obvezuje dati na korištenje vez određen u skladu s člankom 11. ovih Općih uvjeta za Ugovorom određeno plovilo, za cijelo vrijeme trajanja Ugovora. Marina se obvezuje da će pažnjom dobrog gospodarstvenika u skladu s pravilima struke brinuti o tome da vez koji se daje na korištenje bude ispravan i siguran u tehničkom i nautičkom smislu te odgovarajuć i za određeno plovilo, i kao takav održavan za svo vrijeme trajanja Ugovora. Posebno, ovo uključuje obvezu Marine da u skladu s pravilima struke i pažnjom dobrog gospodarstvenika brine o ispravnosti opreme veza, te da ima zaposlen dovoljan broj kvalificiranih djelatnika osposobljenih za poslove vezane za održavanje, nadzor i brigu o tehničkoj i nautičkoj sigurnosti i ispravnosti vezova. Marina se Korisniku veza i osobama koje on ovlasti da borave na brodu obvezuje dati na korištenje uredno održavane i uobičajeno opremljene sanitarne čvorove i ostalu infrastrukturu namijenjenu korisnicima. Korisniku veza Marina izdaje kodiranu karticu za 24-satni pristup u prostor Marine. Marina se obvezuje čuvati od Korisnika veza preuzetu dokumentaciju i ključeve plovila. Korištenje plovila od strane osobe koja nije Korisnik veza dopušteno je samo uz pismeno odobrenje Korisnika veza. Marina će ključ plovila i dokumente koji omogućuju isplovljenje predati samo Korisniku veza ili osobi koja ima pismeno odobrenje Korisnika veza za korištenje plovila. Od trenutka kada Marina preuzme nadzor nad plovilom u skladu s člankom 11. stavak 5. ovih Općih uvjeta poslovanja, Marina se obvezuje redovito provjeravati i održavati tehničku i nautičku sigurnost veza, te na uobičajeni način vanjskim pregledom povremeno provjeravati stanje plovila i privezne užadi. Ako Marina takvim pregledom primjeti bilo kakve promjene na plovilu, opremi ili priveznoj užadi, ili da su oni u lošem stanju, Marina je dužna o tome odmah obavijestiti i upozoriti Korisnika veza. Ako Korisnik veza ne poduzme potrebne mjere da se plovilo i oprema sačuvaju od propadanja ili od oštećenja, odnosno da se ukloni opasnost koju plovilo ili oprema predstavljaju za ostala plovila i imovinu u krugu Marine, Marina može poduzeti razumne mjere nužne za očuvanje plovila i opreme odnosno za otklanjanje opasnosti o trošku odgovornog Korisnika veza. Marina može preuzeti obvezu i na dodatne usluge i radove, ukoliko ugovorne strane to izričito ugovore. Marina se obvezuje da će za vrijeme dok se plovilo nalazi na stalnom vezu pod nadzorom Marine pažnjom dobrog gospodarstvenika poduzimati razumne i uobičajene mjere u okviru svoje djelatnosti da se plovilo zaštiti od vanjskih opasnosti od oštećenja, tj. opasnosti koje ne potječu od nekog nedostatka u samom plovilu ili njegovoj opremi. Marina se obvezuje da će za vrijeme dok se plovilo nalazi na stalnom vezu pod nadzorom Marine mornarska služba uredno obavljati svoju dužnost sigurnosnog nadzora nad plovilom i ulagati uobičajenu dužnu pažnju da se neovlaštenim osobama uskrati pristup plovilu, odnosno poduzimanja bilo kakvih štetnih radnji na plovilu i opremi. Ugovorne strane suglasne su da se zapisi o vršenju nadzora mornarske službe pohranjuju u elektroničkom obliku te da se korisniku veza mogu dostaviti u svako doba na osnovu njegovog upita. Marina je dužna obavijestiti Korisnika veza u najkraćem roku o odsutnosti plovila iz Marine o kojem ona nije bila uredno obavještena odnosno ukoliko nisu bile ispoštovane druge odredbe o preuzimanju plovila u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja. Ukoliko utvrdi da odlazak plovila nije učinjen u suglasnosti s Korisnikom veza, Marina je nestanak plovila dužna odmah prijaviti nadležnim državnim tijelima te surađivati u njihovim daljnjim postupcima.

Obveze Korisnika veza

Članak 12.

Korisnik veza u obvezi je: 
a) platiti ugovorenu naknadu za korištenje stalnog veza u Marini na način i u vrijeme kako je ugovoreno; 
b) pažnjom dobrog domaćina voditi brigu o održavanju plovila za svo vrijeme dok se plovilo nalazi na stalnom vezu u Marini; ako Marina smatra da se Korisnik veza ne odnosi prema plovilu kao dobar domaćin, može poduzeti mjere kojima će sačuvati imovinu na teret Korisnika veza; 
c) opremiti plovilo protupožarnim sredstvima koja će efikasno djelovati na samom plovilu, s time da plovilo mora imati barem jedan sustav za automatsko gašenje požara u motornom prostoru; Marina može tražiti dodatna protupožarna sredstva ukoliko smatra da postoje, a nisu dovoljna; 
d) u kaljužu broda staviti eko-spužvu ili sličnu napravu koja prikuplja onečišćenja koja mogu nastati kao posljedica tehničke mane ili neodržavanja plovila, a sustavom pražnjenja kaljuže mogu dospjeti neposredno u more; 
e) prijaviti recepciji Marine svu opremu koja se nalazi na plovilu u pisanoj formi liste inventara iz članka 11. stavka 4. ovih Općih uvjeta poslovanja, kao i svaku naknadnu promjenu popisa opreme; 
f) svu pokretnu opremu plovila navedenu u inventar listi čuvati spremljenu u zatvorenom i zaključanom prostoru plovila; 
g) plovilo opremiti primjerenim konopima za privez i bokobranima te kvalitetnom ceradom; 
h) za obavljanje traženih radova na plovilu dati na uvid tehničku dokumentaciju iz koje se može točno uočiti način rješavanja tehničkog zadatka; posebno kod dizanja plovila upozoriti na opremu na podvodnom dijelu plovila i dati točne podatke o njenom položaju; 
i) obavijestiti recepciju Marine o svakom izbivanju plovila koje će trajati duže od 3 dana; za vrijeme prijavljenog izbivanja plovila, Marina može iznajmiti vez drugom korisniku; 
j) prijaviti na recepciji ili porti svoj dolazak u Marinu; 
k) osigurati plovilo i opremu od rizika odgovornosti vlasnika odnosno Korisnika plovila za štete prouzročene trećim osobama i njihovoj imovini uključujući i zakonom propisano obvezno osiguranje odgovornosti vlasnika odnosno Korisnika plovila, što je bitan uvjet za sklapanje Ugovora o korištenju stalnog veza. Za plovila za koja nisu na snazi navedena osiguranja ne može se dati na korištenje stalni vez u Marini. Osiguranje mora ostati na snazi za čitavo vrijeme trajanja Ugovora o korištenju stalnog veza, a u suprotnom Marina je ovlaštena Ugovor odmah otkazati; 
l) prijaviti Marini svaku promjenu adrese; smatra se da su pošiljke Marine poslane na posljednju poznatu adresu Korisnika veza stvarno uredno isporučene; 
m) Prijaviti Marini svaku promjenu telefonskih brojeva na koje se Korisnik veza može kontaktirati u slučaju hitnoće; Marina ne preuzima odgovornost za štete koje su se mogle spriječiti u slučaju da se uspjelo kontaktirati vlasnika na telefonski broj koji je naveden u ugovoru.
Korisnik veza u Marini ne smije: 
a) iznajmljivati vez trećim osobama; 
b) koristiti u komercijalne svrhe bilo koji dio luke, objekata, plovila ili vozila koja se nalaze unutar ili na posjedu Marine, osim ako za takvu vrstu djelatnosti eventualno ne postoji poseban ugovor s Marinom; 
c) na opremi i instalacijama Marine vršiti bilo kakve preinake i dorade; 
d) isticati obavijesti ili reklame, osim ako za to nema izričitu dozvolu Marine. 
Ugovor o korištenju stalnog veza Korisnik veza ne može prenijeti na druge osobe, niti može vrijediti za drugo plovilo. Ukoliko Korisnik veza tijekom važenja Ugovora o korištenju stalnog veza prenese ili izgubi pravo na posjed plovila (npr. zbog promjene vlasništva, prestanka ili zaključivanja novog ugovora o leasingu ili zakupu, ulaska u posjed plovila hipotekarnog vjerovnika, itd.), dužan je u roku od 7 dana od te promjene o istoj pisanim putem izvijestiti Marinu te dostaviti ime i adresu novog posjednika. U tom slučaju Marina može jednostrano raskinuti ugovor. Marina stječe pravo zadržavanja plovila i založno pravo na plovilu i opremi za sva nepodmirena potraživanja s osnova pruženih usluga, mjera poduzetih na trošak Korisnika veza, potraživanja s osnova naknade štete iz članka 6. ovih Općih uvjeta poslovanja te za druga potraživanja nastala s osnova važećeg Pravilnika o redu u luci Marine Puntica, te pozitivnih propisa Republike Hrvatske. Korisnik veza je suglasan da Marina može bez svakog daljnjeg pitanja i odobrenja u navedenim slučajevima vršiti svoje založno pravo i pravo zadržavanja plovila. Marina može prema vlastitoj procjeni donijeti odluku o smještaju plovila na kopno radi zaštite svojih potraživanja. Korisnik veza preuzima na sebe teret svih novonastalih troškova. 

Odgovornost za štetu na plovilu i opremi

Članak 13.

Marina, u okviru svojih obveza utvrđenih ovim Općim uvjetima poslovanja, odgovara za štetu nastalu na plovilu i opremi za koje postoji Ugovor o korištenju stalnog veza, pod uvjetom da je šteta nastala u vrijeme dok je Marina imala nadzor nad plovilom u smislu članka 11. stavak 5. ovih Općih uvjeta poslovanja, samo ako je šteta nastala kao posljedica propusta dužne pažnje na strani Marine, odnosno njenih djelatnika. Primjenjuju se isključenja odgovornosti Marine navedena u ovim Općim uvjetima poslovanja. 

III. DNEVNI VEZ U MARINI (TRANZIT) Ugovor o korištenju dnevnog veza

Članak 14.

Predmet Ugovora o korištenju dnevnog veza je usluga korištenja dnevnog veza u Marini, i to u moru. Ugovor o korištenju dnevnog veza jest ugovor na kraće vrijeme, može trajati najmanje jedan (1) dan, a njegovo trajanje određuje se u broju dana koliko plovilo stvarno boravi na vezu. Usluga korištenja dnevnog veza pruža se temeljem neformalnog ugovora koji se smatra zaključenim u trenutku kad plovilo pristane u Marinu i veže se na vez u Marini te samim time korisnik usluge dnevnog veza prihvaća ove Opće uvjete poslovanja u cijelosti bez mogućnosti izmjene. Korisnik dnevnog veza jest osoba koja u vrijeme korištenja dnevnog veza ima posjed na plovilu, a zastupa ju zapovjednik plovila. Marina određuje dnevni vez za pojedino plovilo sukladno Pravilniku o redu u luci Marine i svom planu vezova, a ovisno o dostupnosti tranzitnih vezova u vrijeme dolaska plovila u Marinu i to na način da prilikom dolaska plovila u Marinu, mornar Marine dočekuje plovilo i dodjeljuje vez. Kada plovilo pristane u Marinu i priveže se na vez, zapovjednik plovila dužan je Marini predati plovidbenu dozvolu za plovilo (odnosno odgovarajući i dokument koji omogućuje isplovljenje), osobne isprave posade i putnika na plovilu i tzv. crew listu (tj. ovjereni popis posade, odnosno popis osoba koje se nalaze na plovilu). Za svo vrijeme korištenja usluge dnevnog veza plovilo se nalazi pod nadzorom korisnika usluge dnevnog veza te ni u kojem trenutku, smislu niti dijelu ne prelazi pod nadzor Marine. Korisnik usluge dnevnog veza zadržava puni i samostalni posjed i nadzor nad plovilom, te u slučaju da fizički napusti plovilo za vrijeme za koje se ono nalazi na vezu u Marini, to čini na vlastitu odgovornost.

Obveze Marine

Članak 15.

Marina korisniku usluge dnevnog veza daje na korištenje vez određen u skladu s člankom 15. stavkom 3. ovih Općih uvjeta za plovilo, a koji vez je ispravan i siguran u tehničkom i nautičkom smislu te odgovaraju i za predmetno plovilo, i kao takav održavan za svo vrijeme korištenja veza. Posebno, ovo uključuje obvezu Marine da u skladu s pravilima struke i pažnjom dobrog gospodarstvenika brine o ispravnosti opreme veza (priključak za vodu i struju, mooring za vez u moru) te da ima zaposlen dovoljan broj kvalificiranih djelatnika osposobljenih za poslove vezane za održavanje, nadzor i brigu o tehničkoj i nautičkoj sigurnosti i ispravnosti vezova. Marina se korisniku dnevnog veza i osobama koje on ovlasti da borave na brodu obvezuje dati na korištenje uredno održavane i uobičajeno opremljene sanitarne čvorove i ostalu infrastrukturu namijenjenu korisnicima. Marina se obvezuje čuvati od Korisnika veza preuzetu dokumentaciju plovila, te ju ima pravo zadržati za svo vrijeme dok se plovilo nalazi u Marini, te sve dok račun za pruženu uslugu dnevnog veza nije u cijelosti namiren.

Obveze korisnika dnevnog veza

Članak 16.

Korisnik dnevnog veza u obvezi je: 
a) platiti naknadu za korištenje dnevnog veza u Marini prema važećem cjeniku, odmah čim mu Marina ispostavi račun, a u svakom slučaju prije nego napusti Marinu; 
b) pažnjom dobrog domaćina čuvati plovilo i voditi brigu o održavanju plovila za svo vrijeme dok se plovilo nalazi na vezu u Marini; 
d) u kaljužu broda staviti eko-spužvu ili sličnu napravu koja prikuplja onećišćenja koja mogu nastati kao posljedica tehničke mane ili neodržavanja plovila, a sustavom pražnjenja kaljuže mogu dospjeti neposredno u more; 
e) u slučaju da fizički napusti plovilo dok je na vezu, svu pokretnu opremu plovila i osobne stvari posade i putnika čuvati spremljene u zatvorenom i zaključanom prostoru plovila; 
f) svoj dolazak plovilom najaviti Marini telefonom ili putem radio veze (kanal 17.); 
g) bez odlaganja dolazak prijaviti na recepciji Marine uz predočenje osobnih isprava posade i drugih osoba koje su na plovilu, plovidbene dozvole i popisa posade; police osiguranja; 
h) privezati plovilo na siguran način, prema uputama osoblja Marine (kapetana i mornara), ispravnim konopima odgovarajućih dimenzija te opremiti plovilo dovoljnim brojem bokobrana; 
i) pridržavati se ovih Općih uvjeta poslovanja te važećeg Pravilnika o redu u luci Marine
Marina stječe pravo zadržavanja plovila i založno pravo na plovilu i opremi za sva nepodmirena potraživanja s osnova pruženih usluga, mjera poduzetih na trošak korisnika dnevnog veza, potraživanja s osnova naknade štete iz članka 6. ovih Općih uvjeta poslovanja te za druga potraživanja nastala s osnova ovih Općih uvjeta poslovanja, važećeg Pravilnika o redu u luci Marine, te pozitivnih propisa Republike Hrvatske. Korisnik veza je suglasan da Marina može bez svakog daljnjeg pitanja i odobrenja u navedenim slučajevima vršiti svoje založno pravo i pravo zadržavanja plovila.

Odgovornost Marine

Članak 17.

Marina odgovara jedino i isključivo za tehničku i nautičku ispravnost i sigurnost veza i njegove opreme i ne preuzima odgovornost za plovilo. Primjenjuju se isključenja odgovornosti Marine navedena u ovim Općim uvjetima poslovanja.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Mjerodavno pravo, nadležnost suda i tumačenje Općih uvjeta

Članak 18.

Mjerodavno pravo za ove Opće uvjete poslovanja i za sve ugovore koje po ovim Općim uvjetima korisnici usluga zaključe s Marinom jest hrvatsko pravo. Ugovara se nadležnost nadležnog suda u Puli za sve sporove proizašle iz ugovora zaključenih po ovim Općim uvjetima poslovanja. U slučaju spora, mjerodavan je hrvatski tekst ovih Općih uvjeta poslovanja. Naslovi odsjeka i nazivi članaka služe samo za jednostavnije snalaženje i nemaju utjecaja na tumačenje odredaba ovih Općih uvjeta poslovanja. Opće i završne odredbe ovih Općih uvjeta poslovanja primjenjuju se na sve korisnike Marininih usluga, a posebne odredbe dijela II. i III. ovih Općih uvjeta poslovanja primjenjuju se samo na odgovarajuće ugovorne odnose. U slučaju da je neka posebna odredba u sukobu s općim odredbama, prednost primjene imat će posebna odredba ovih Općih uvjeta poslovanja. Izmjene Općih uvjeta poslovanja Članak 19. Moguće su jednostrane izmjene Općih uvjeta poslovanja koje je Marina dužna objaviti na oglasnoj ploči koja se nalazi na recepciji te o njima pisanim putem obavijestiti sve Korisnike stalnih vezova najmanje 30 dana prije njihova stupanja na snagu.

U Puli, 01.03.2018.